چطور پس از بخشش مهریه آن را دریافت کنیم؟

بخشش مهریه

بطور مطلق به محض وقوع عقد نکاح، زوجه نسبت به مهریه حق مالکیت پیدا کرده و میتواند هر طور که بخواهد با این حق رفتارکند. طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی زن می تواندبه اختیار خود، بدلیل دوست داشتن زیاد یا در قبال انجام شرطی اقدام به بخشش مهریه نماید. اصل بر آن است که امکان […]