موسسه حقوقی آوای صلح صدر

داوری حقوقی در دعاوی

داوری در دعاوی حقوقی

داوری حقوقی چیست؟ منظور از داوری حقوقی در دعاوی همان قضاوت بطورخصوصی است. یعنی  دو نفر  توافق می کنند که دعاوی حقوقی  گذشته، حال و یا احتمالی فی مابین در آینده ی خود را از طریق شخصی به انتخاب خودشان( اعم از حقیقی یا حقوقی) بدون مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل کنند. درصورت […]