موسسه حقوقی آوای صلح صدر

تخلیه مستأجر

تخلیه مستأجر

حکم تخلیه مستأجر یا تخلیه ید،  موردی است که فرد با اجازه و رضایت مالک، ملکی را تصرف کرده. یعنی شروع تصرف مستأجر با اجازه مالک بوده است.  البته بارزترین نمونه ی آن حکم تخلیه در قرارداد اجاره است. در این مورد با وجود شرایط لازم چه ملک برای سکونت اجاره داده شده باشد چه […]