موسسه حقوقی آوای صلح صدر

جرم کلاهبرداری و کلاهبردار

کلاهبرداری و کلاهبردار

از جمله مهمترین جرایم علیه اموال، جرم کلاهبرداری است. قانون شخصی را کلاهبردار میداند که با توسل به وسایل متقلبانه کسی را فریب دهد و از این طریق مال او را برده و در مقابل آن برای خود یا دیگری منفعتی کسب کرده باشد. در تحقق جرم کلاهبرداری افراد با رضایت خود، مال خود را […]