وقف اموال چه شرایطی دارد؟ چه اموالی را میتوان وقف کرد؟آیا میتوان پس از وقف اموال پشیمان شد؟

وقف املاک

وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است. بر اساس ماده ۵۵  قانون مدنى: « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» وقتی از عین و مال صحبت میشود منظور همان ملک و دارایی است که میخواهند وقف کنند. حبس […]