تعدیل اجاره بهاء

تعدیل اجاره بهاء

یکی از پیچیده ترین قراردادهایی که در جامعه بین موجر و مستأجر همواره با موضوعات و چالش های متعددی درگیر می باشد قرارداد اجاره است . بعنوان مثال: فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت اجاره ، اجاره دادن اموال اجاره ای،فسخ قرارداد اجاره پیش ازتحویل و امثال این ها. یکی دیگر از موضوعات رایجی […]