مطالبه مهریه و نفقه از ارث

مطالبه مهریه و نفقه از ارث

مردی که فوت می کند ارث او بین ورثه اش تقسیم می گردد. اگر متوفی فرزند داشته باشد، ارث همسرش یک هشتم می باشد و در صورتی که فرزندی نداشته باشد، ارث همسرش یک چهارم می باشد. قبل از تقسیم ارث و قبل از اینکه گواهی انحصار وراثت، وراث و سهم هر یک را آنها […]