مهریه را چطور از پدر شوهر بگیریم؟

ضامن مهریه

از لحاظ قانونی پرداخت مهریه تکلیفی است که بموجب عقد ازدواج بر عهده شوهر زوجه قرار گرفته است. طببعتا ًپدرشوهر نسبت به پرداخت آن مسئولیتی ندارد. حتی اگر شوهر تمکن مالی نداشته باشد و پدر شوهر دارای سرمایه کلانی هم باشد، هیچ مسئولیت قانونی بر عهده پدر شوهر نیست. اما در بسیاری از موارد در […]

مطالبه مهریه و نفقه از ارث

مطالبه مهریه و نفقه از ارث

مردی که فوت می کند ارث او بین ورثه اش تقسیم می گردد. اگر متوفی فرزند داشته باشد، ارث همسرش یک هشتم می باشد و در صورتی که فرزندی نداشته باشد، ارث همسرش یک چهارم می باشد. قبل از تقسیم ارث و قبل از اینکه گواهی انحصار وراثت، وراث و سهم هر یک را آنها […]