ورثه به چه کسی گفته میشود؟

ورثه

ورثه در کل یا سببی هستند یا نسبی: سببی بواسطه ازدواج جزء ورثه محسوب میشوند مثل زن و شوهر اما سببی به لحاظ درجه ی نزدیکی به متوفی ارث میبرند.  نسبی بطور کل بر طبق قانون ۳ طبقه هستند و اگر حداقل یک نفر از طبقه قبل زنده  باشد، افراد زنده در طبقه بعدی ارث […]

گواهی انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت

 گواهی انحصار وراثت گواهی است که در آن ورثه و میزان سهم الارث آن­ها­ مشخص می­شود و توسط شورای حل اختلاف حوزه­ ی آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می­گردد. گواهی حصر وراثت چه فایده ه­ایی دارد؟ ورثه یا هر ذی نفع دیگری برای هر نوع اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها […]

مطالبه مهریه و نفقه از ارث

مطالبه مهریه و نفقه از ارث

مردی که فوت می کند ارث او بین ورثه اش تقسیم می گردد. اگر متوفی فرزند داشته باشد، ارث همسرش یک هشتم می باشد و در صورتی که فرزندی نداشته باشد، ارث همسرش یک چهارم می باشد. قبل از تقسیم ارث و قبل از اینکه گواهی انحصار وراثت، وراث و سهم هر یک را آنها […]