فرم درخواست مطالعه پرونده

مشخصات فردی(Required)
درخواست مطالعه ی پرونده در دادگاه(Required)
پس از پرداخت پرونده ی شما در دادگاه توسط وکیل مورد تائید دادگستری مطالعه خواهد شد.

موسسه ی حقوقی و داوری